TIETOSUOJASELOSTE


Huoltopalvelu Oy Murtoaro noudattaa menettelytapoja ja prosesseja, joilla suojataan henkilötietoja tietosuojalainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Tämä tietosuojaseloste sisältää tietojen keräämisen perusteet ja kuvauksen, mihin kerättyjä tietoja käytetään.
Tietosuojaselostetta muutetaan tarvittaessa vastaamaan aina voimassa olevaa menettelytapaa henkilötietojen käsittelystä. Voimassa oleva tietosuojaseloste on saatavilla Huoltopalvelu Oy Murtoaron internetsivuilla.

ASIAKASHANKINTAREKISTERI


1. Rekisterinpitäjä
Huoltopalvelu Oy Murtoaro, Muuntotie 1, 01510 Vantaa, 0398752-5


2. Rekisteri
Huoltopalvelu Oy Murtoaron asiakashankintarekisteri


3. Yhteyshenkilö
Piki Murtoaro, piki.murtoaro@murtoaro.fi, 09 774 5200


4. Rekisterin käyttötarkoitus ja henkilötietojen käsittelyn peruste
Rekisteri muodostuu Huoltopalvelu Oy Murtoaron tarjouspyynnöistä ja annetuista tarjouksista. Käsittelyn tarkoituksena on rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen. Asiakashankintarekisteriä pidetään yllä, jotta Huoltopalvelu Oy Murtoarolla on käytettävissään ajantasaiset yhteystiedot potentiaalisen asiakkaan kontaktoimiseksi ja tarjouksen
jättämiseksi. Henkilörekisterin ylläpitäjällä on oikeus käsitellä henkilötietoja, sillä rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välillä on sellainen suhde, jossa henkilötietojen kerääminen ja tallettaminen on tarpeellista osapuolten välisten asioiden hoitamiseksi.


5. Rekisterin sisältämät tiedot
Henkilörekisteri sisältää Huoltopalvelu Oy Murtoaron potentiaalisesta
asiakkaasta seuraavat tiedot:

  • Nimi
  • Puhelinnumero
  • Osoite
  • Sähköpostiosoite
  • Organisaatio

Henkilörekisteri sisältää ainoastaan sellaisia tietoja, mitä rekisteröity on tarjouspyynnössään rekisterinpitäjälle antanut.


6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin tiedot on saatu rekisteröidyltä itseltään.


7. Säilytysaika
Henkilötiedot poistetaan rekisteristä rekisteröidyn niin pyytäessä.


8. Henkilötietojen luovuttaminen
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.
Tietoja ei luovuteta EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.


9. Henkilötietojen käyttö ja suojaamisen yleiset periaatteet
Henkilörekisterin suojaamiseen on käytetty teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä. Henkilörekisterin tiedot tallennetaan palvelimille ja järjestelmiin, jotka on suojattu palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla. Pääsy henkilötietoihin myönnetään vain, jos se on tietojen käsittelyn kannalta välttämätöntä. Kaikki henkilötietojen käsittelijät ovat vaitiolovelvollisia.


10. Alihankkijat
Allteq Solutions Oy, 2329158-4 Toiminnanohjausjärjestelmän toimittaja
Rekisterinpitäjä on varmistanut, että alihankkija noudattaa tietosuoja-asetuksen
määräyksiä.


11. Rekisteröidyn oikeudet
Voimassaolevan tietosuojalainsäädännön mukaan asiakashankintarekisteri sisältää henkilötietoja, jotka muodostavat henkilörekisterin. Tähän liittyen rekisteröidyillä henkilöllä on tietojaan koskevia säädettyjä ja lakiin kirjattuja oikeuksia.
Rekisteröidyllä on seuraavat tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet rekisterissä häntä koskeviin tietoihin: tiedonsaantioikeus, tarkastusoikeus, oikeus saada tietonsa korjatuiksi ja kielto-oikeus.
Rekisteröidyn, jonka perustiedot on tallennettu myyjärekisteriin, tulee ottaa yhteyttä rekisterin yhteyshenkilöön halutessaan käyttää laillisia oikeuksiaan.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos hän kokee, että Rekisterinpitäjä ei ole noudattanut sovellettavaa tietosuojasääntelyä.


12. Yhteydenotot
Kaikissa tätä selostetta koskevissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä epäselvissä kysymyksissä voitte olla yhteydessä kohdassa 3 mainittuun yhteyshenkilöön.
Huoltopalvelu Oy Murtoaro voi tarvittaessa pyytää asiasta lisätietoja tai pyytää yhteydenottajaa täsmentämään pyyntöään kirjallisesti.


ASIAKASREKISTERI


1. Rekisterinpitäjä
Huoltopalvelu Oy Murtoaro, Muuntotie 1, 01510 Vantaa, 0398752-5


2. Rekisteri
Huoltopalvelu Oy Murtoaron asiakasrekisteri


3. Yhteyshenkilö
Piki Murtoaro, piki.murtoaro@murtoaro.fi, 09 774 5200


4. Rekisterin käyttötarkoitus ja henkilötietojen käsittelyn peruste
Rekisteri muodostuu Huoltopalvelu Oy Murtoaron asiakastiedoista. Käsittelyn tarkoituksena on rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen. Asiakasrekisteriä pidetään yllä, jotta Huoltopalvelu Oy Murtoarolla on käytettävissään ajantasaiset yhteystiedot asiakkaan kontaktoimiseksi ja sovittujen palveluiden toimittamiseksi. Rekisterin tietoja käytetään myös markkinointitarkoituksiin, jos kyseessä on yritysasiakas. Kuluttaja-asiakkaille ei lähetetä markkinointiviestejä. Henkilörekisterin ylläpitäjällä on oikeus käsitellä henkilötietoja, sillä rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välillä on sellainen suhde, jossa henkilötietojen kerääminen ja tallettaminen on tarpeellista osapuolten välisten asioiden hoitamiseksi.


5. Rekisterin sisältämät tiedot
Henkilörekisteri sisältää Huoltopalvelu Oy Murtoaron asiakkaasta seuraavat
tiedot:

  • Nimi
  • Puhelinnumero
  • Osoite
  • Sähköpostiosoite
  • Organisaatio

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin tiedot on saatu rekisteröidyltä itseltään.


7. Säilytysaika
Henkilötiedot poistetaan rekisteröidyn niin pyytäessä.


8. Henkilötietojen luovuttaminen
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.
Tietoja ei luovuteta EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.


9. Henkilötietojen käyttö ja suojaamisen yleiset periaatteet
Henkilörekisterin suojaamiseen on käytetty teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä. Henkilörekisterin tiedot tallennetaan palvelimille ja järjestelmiin, jotka on suojattu palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla. Pääsy henkilötietoihin myönnetään vain, jos se on tietojen käsittelyn kannalta välttämätöntä. Paperiaineisto säilytetään lukitussa kaapissa. Kaikki henkilötietojen käsittelijät ovat vaitiolovelvollisia.


10. Alihankkijat
Rekisterinpitäjä käyttää seuraavia alihankkijoita. Alihankkijoilla on pääsy
henkilörekisterin tietoihin.
Allteq Solutions Oy, 2329158-4 Toiminnanohjausjärjestelmän toimittaja
Rekisterinpitäjä on varmistanut, että alihankkija noudattaa tietosuoja-asetuksen
määräyksiä.


11. Rekisteröidyn oikeudet
Voimassaolevan tietosuojalainsäädännön mukaan asiakasrekisteri sisältää henkilötietoja, jotka muodostavat henkilörekisterin. Tähän liittyen rekisteröidyillä henkilöllä on tietojaan koskevia säädettyjä ja lakiin kirjattuja oikeuksia.
Rekisteröidyllä on seuraavat tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet rekisterissä häntä koskeviin tietoihin: tiedonsaantioikeus, tarkastusoikeus, oikeus saada tietonsa korjatuiksi ja kielto-oikeus.
Rekisteröidyn, jonka perustiedot on tallennettu myyjärekisteriin, tulee ottaa yhteyttä rekisterin yhteyshenkilöön halutessaan käyttää laillisia oikeuksiaan.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos hän kokee, että Rekisterinpitäjä ei ole noudattanut sovellettavaa tietosuojasääntelyä.


12. Yhteydenotot
Kaikissa tätä selostetta koskevissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissävepäselvissä kysymyksissä voitte olla yhteydessä kohdassa 3 mainittuun yhteyshenkilöön.
Huoltopalvelu Oy Murtoaro voi tarvittaessa pyytää asiasta lisätietoja tai pyytää yhteydenottajaa täsmentämään pyyntöään kirjallisesti.